Jak zdobyć licencję detektywa

Wiele osób lubiących kryminały i zagadki detektywistyczne zastanawia się co właściwie należy zrobić, aby zostać detektywem? Najważniejszą rzeczą jest licencja detektywa, którą należy uzyskać.

Aby to zrobić, należy spełniać kilka zasadniczych warunków szczegółowo określonych w Ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych oraz Ustawie z dnia 20 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych. Przede wszystkim trzeba posiadać obywatelstwo polskie lub któreś z członkowskich państw Unii Europejskiej z wymaganiem biegłej znajomości języka polskiego. Następnym warunkiem jest wiek. Niestety, nie wystarczy być osobą pełnoletnią, aby ubiegać się o licencję detektywa. Należy bowiem ukończyć 21 rok życia. Również wykształcenie nie pozostaje bez znaczenia. Przyszły detektyw musi wykazać się wykształceniem co najmniej średnim.

Kolejne warunki dotyczą kwestii prawnych. Kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto, w jego sprawie nie może toczyć się żadne postępowanie karne lub postępowanie dotyczące spraw o przestępstwa skarbowe spowodowane umyślnie. Ważna jest również przeszłość osoby ubiegającej się o licencję detektywa – nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe. Kolejnym wymaganiem jest brak dyscyplinarnego zwolnienia ze Straży Granicznej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, sądu, wojska, prokuratury lub innego urzędu administracji publicznej działającego w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie Unii Europejskiej w przeciągu okresu wynoszącego ostatnie 5 lat. Należy także posiadać nienaganną opinię wystawioną przez komendanta powiatowego/miejskiego Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

detektyw

Ponieważ zawód detektywa jest specyficznym zajęciem, często o znacznym stopniu zagrożenia, istotna jest fizyczna i psychiczna zdolność do wykonywania i podjęcia działań związanych z zakresem usług świadczonych przez detektywów. Taka zdolność musi być udokumentowana orzeczeniem lekarskim. Ostatnim etapem jest złożenie egzaminu przed wyznaczoną komisją. Egzamin na detektywa odbywa się co najmniej raz na pół roku i polega sprawdzeniu wiadomości kandydata z zakresu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów, jakie obowiązują Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, Agencji Wywiadu, a także ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji tajnych. Przyszły detektyw musi również wykazać się znajomością prawa karnego i cywilnego, kryminologii, kryminalistyki, wiktymologii, jak również psychologii sądowej. Egzamin składa się z dwóch części, ustnej i pisemnej. Licencja zostaje wydana na czas nieoznaczony i zostaje wpisana do rejestru detektywów, który prowadzi i aktualizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a osobą, która jest odpowiedzialna za jej wydanie jest komendant wojewódzki Policji, jak już wcześniej wspomniano, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Komendant wojewódzki Policji ma prawo również odmówić wydania licencji, cofnąć ją lub zawiesić

 

Go to Top